Brazilian Tulipwood Bowl • Interior View • 12" diameter
<--Previous  Back to Portfolio  Next-->

12.Zebrawood.Small.1231.Interior